بی قرارم
می خواهم بروم
می خواهم بمانم
دارم در ترانه های مبهم زاده می شوم
دوباره

 


شنبه نهم 6 1387
X